link
File Manager
Loading the player ...
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ฝรั่งเศส
 • สเปน
 • เยอรมนี
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • รัสเซีย
 • ไอซ์แลนด์
 • โปแลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • อังกฤษ
 • เบลเยี่ยม
 • สวีเดน
 • เอสโตเนีย
DKC
WDC
KVC

สแกนติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกขยาย QR CODE
ดับเบิลคลิกกลับสู่สภาพเดิม

# ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ #

     

ผู้ชำนาญเส้นทางยุโรปอย่างเเท้จริง ท่องเที่ยวดินเเดนในฝัน เก็บภาพความประทับใจสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศมหานครแห่งความโรแมนติกที่ยุโรป สนใจติดต่อสอบตาม โทรศัพท์ : 02-692-7520-3
ทัวร์โปแลนด์
 
วอซอร์ พระราชวังวิลานอฟ กดังส์ โตรุน รอตสวาฟ
ปราสาทมาลบอร์ก เชสโตโชว่า จัสนาโกรา คราคูฟ
ค่ายกักกันออซวิซท์ ซาโกปาเน่ เหมืองเกลือวิลิซก้า
ยอดเขากูบาวุฟก้า พระราชวังหลวง มหาวิหารวาเวล
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

download
 
กำหนดการเดินทาง
27 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
19-28 ตุลาคม 2560
15-24 พฤศจิกายน 2560
28 ธันวาคม - 06 มกราคม 2561


วันแรก กรุงเทพฯ – เวียนนา
 

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้น เครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลาเดินทาง 10.40 ชั่วโมง)


วันที่สอง เวียนนา – วอร์ซอว์ – ชมเมือง
 

 05.35 น.     ถึงกรุงเวียนนา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 07.15 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ เที่ยวบินที่ OS625 (ใช้เวลาเดินทาง 1.15ชั่วโมง)
 08.35 น.     ถึงกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนั้น นำท่านชม พระราชวังหลวง Royal Castle ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสเดิมเป็นไม้แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอิฐ เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปล รวมทั้ง ซาร์ จากรัสเซียด้วย และต่อมาเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีก่อนถูกนาซี ทำลายในปี ค.ศ. 1994 และได้รับการบูรณะใหญ่ในช่วง 70 ต่อจากนั้น ชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจัตุรัส ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอายุย้อนไปใย้อนไปในศตวรรษที่ 14 แต่อาคารส่วนใหญ่ที่เห็นเกิดขึ้นจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที่รํ่ารวยในศตวรรษที่ 17 ทำให้ด้านหน้าของอาคารถูกตกแต่งอย่างวิจิตร และตกแต่งกันตามความชอบของเจ้าของมีทั้ง โกธิค เรอเนซองค์ บาโรค และ นีโอคลาสสิค
 เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย    นำท่านเข้าชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวง ที่ตั้งอยู่ในย่านวิลานอฟ (Wilanow district) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยพระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์น ที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (king John III Sobieski) ปัจจุบันพระราชวัง เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในโปแลนด์ ...จากนั้นนำท่าน ผ่านถนน Nowy Swiat Street เพื่อชม Krakowskie Przedmiescic streets ถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงวอร์ซอ สองข้างถนนประกอบไปด้วยพระราชวังต่างๆเช่น พระราชวังลาเซียนสกี้ ตึกรัฐบาล ร้านอาหาร ผับ บาร์ มีต้นไม้ร่มรื่นยืนต้นให้เห็นได้ทั่วไป ชมโบสถ์เซนท์แอนนา St. Anna Church สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 16
ค่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    Hotel Ibis Warszawa Reduta หรือเทียบเท่า


วันที่สาม วอร์ซอว์ – ปราสาทมาลบอร์ก – กดังส์
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk)
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ระหว่างทางนำท่านเข้า ชมปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) (400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ....ชมป้อมยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดยมีอาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวันตก หลังปี ค.ศ. 1309 นิกายดังกล่าวเริ่มเสื่อมลงหลายป้อมทางด้านตะวันออกถูกโจมตีและแตก ทำให้ผู้นำนิกายดังกล่าวได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ที่จะย้ายที่พักชั่วคราวจากเวนิช ไปยังบริเวณแคว้นรัสเซียซึ่งลัทธิดังกล่าวยังมีอิทธิพลสูงอยู่ ดังนั้นมาลบอร์กจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงลัทธิดังกล่าว เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตอิทธิพลซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความปลอดภัยสูง ตัววิหารได้ถูกต่อเติมให้เป็นปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 20 เฮคตาร์ (12,5000ไร่) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง ซึ่งทั้งสามปราสาทแยกกันโดยอิสระ มีระบบป้องกันตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบนํ้าอิสระแยกขาดออกจากกัน มีที่เก็บอาหารแยกจากกัน สามารถป้องกันตนเองได้นานหลายปีหากถูกปิดล้อม แต่เนื่องจากนิกายดังกล่าวได้พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด์ ทำให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบังคับให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ. 1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิ้งแต่บัดนั้นมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้งดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน และด้วยความยิ่งใหญ่และสำคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองกดังส์ (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองกดังส์ (Gdansk) ถือว่าเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของสหภาพแรงงานโซลิแดริตี้ที่มี นายเลค วาเวนซ่าเป็นประธาน หลายคน หลังจากการต่อสู้ของสหภาพนี้เองที่ทำให้โปรแลนด์กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เจริญรุดหน้ากว่าประเทศยุโรปทั้งหลาย ที่หลุดจากโซเวียตในเวลาใกล้เคียงกัน เมืองนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลโปแลนด์ โดยมีการร่างต้นฉบับแบบเมืองไว้ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1343 (ค.ศ.1886) ชาวโปลจึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็นผลสำเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์กลางของเมืองนั้น มีอยู่ 3 ส่วน ภายในเขตกำแพงเมือง ชมเมืองกดังส์ คุณจะได้พบกับถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือได้ที่นี่ นำท่านไปชมคือ เมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม อาทิ ที่ทำการเทศบาล Main Town Hall และโบสถ์ใหญ่ศิลปะแบบโกธิคที่มีชื่อว่า โบสถ์เซนต์แมรี่ (Church of St. Mary) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1502 (พ.ศ. 2045) สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชม ได้ถึง 25,000 คน
ค่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    Mercure Gdańsk Stare Miasto Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ กดังส์ - โตรุน – รอตสวาฟ
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน (Torun) เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ หลังจากที่องค์การ ยูเนสโก ประกาศจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อเมืองมรดกโลกภายในตัวเมืองมีอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ อันสวยงามอยู่ดาษดื่นโด่งดัง ไม่น้อยไปกว่าเมืองคราคูฟ โปซนาน หรือ โวสลาฟ โตรุน (Torun) จึงปรากฏอยู่ในแผนที่ของเมืองท่องเที่ยวติดอันดับในทวีปยุโรป สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเมื่อท่านมาเยือนเมืองโตรุน (Torun) คือทิวทัศน์สวยงาม อันเป็นผลมาจากการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเป็นอย่างดีของสถาปัตยกรรมและอาคารเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมดูแลภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย Copernicus … ชมเมืองโตรุน (Torun) สร้างโดยอัศวินเยอรมัน คริสเตียนนิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) เฮอมานน์ ฟอน บาล์ค โดยสร้างเป็นป้อมในกลางศตวรรษที่ 13 (ปี ค.ศ. 1231) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพิชิตดินแดนยุโรปเหนือ/ตะวันออก และเปลี่ยน ให้คนในพื้นที่รับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท้องถิ่น ด้วยที่มั่นอันแข็งแรงเป็นที่ดึงดูดให้ คนโปลและเยอรมันแห่กันมาอยู่ในป้อมแห่งนี้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1280 ก็ได้พัฒนากลายไปเป็นพันธมิตรการค้าของกลุ่ม ฮัมเซียติค (กลุ่มพ่อค้าเดินเรือเยอรมันและสแกนดิเนเวีย) ในอีกศตวรรษต่อมาก็ปรากฎว่าเมืองนี้รํ่ารวยจากการค้า สังเกตได้จากบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นมามากในศตวรรษที่ 1-15 รวมทั้งบ้านของนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียง นิโคลลาส โคเปอร์นิคุส เป็นตึกสูง 5 ชั้น ประดับหน้าบ้านด้วยลวดลายงดงาม ชมย่าน Torun Old Market Square ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จนได้รับการขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1997 ชมศาลาว่าการ Town Hall อาคารสำคัญที่ก่อสร้างด้วย ศิลาแดง ซึ่งเป็นจุดเด่นของย่านชุมชนเก่า
 เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตสวาฟ (WROCLAW) ถือว่าเป็นที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา และมากไปกว่านั้น เมืองรอตสวาฟใกล้เขตชายแดนของสองประเทศ นั่นคือชายแดนติดกับสาธารณรัฐเชค และชายแดนติดกับประเทศเยอรมนี
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    Q Hotel Wrocław Plus หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า รอตสวาฟ -- เชสโตโชว่า -- คราคูฟ
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา (รางวัลโนเบลเป็นรางวัลประจำปีระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) โดยปัจจุบันรองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในอดีตยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย นอกจากนี้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยยังเคยถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วย จากนั้นนำท่านชมความงามของเมืองรอตสวาฟเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นำท่านถ่ายรูป กับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง
 เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย     จากนั้นนำท่านสู่เมืองเชสโตโชว่า (Czestochowa) เพื่อเยี่ยมชม วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) ซึ่งเป็นวิหารที่ประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสีดำ Black Madonna ซึ่งคนทั้งโลกที่นับถือคริสต์รู้จักเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างในศตวรรษที่ 14 ในปี ค.ศ. 1382 โดยการบริจาคที่ดินของท่านดุก แห่งโอปอล พร้อมทั้งได้มอบรูปที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Black Madonna ซึ่งในขณะที่มอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้ว จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ก็พบว่าเป็นรูปใน ยุคไบเซนไทน์ตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อออกัสตินนำผู้คนต่อต้านการยึดครองของชาวสวีเดน สำเร็จในปี ค.ศ. 1665 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้เห็นนักแสวงบุญหลายล้านคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow)
 คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก    LENART HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก คราคูฟ -- เหมืองเกลือวิลิซก้า -- คราคูฟ
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง เข้าชมเหมืองเกลือวิลิซก้า (Wieliczka Saltmine) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994 นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมือง โดยชั้นที่ ลึกที่สุดจะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งที่มีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่าน ชมเมืองคราคูฟ ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปี ปก ปักรักษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่ จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง Florain Gate ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมันจากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ชมโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Mariacki Church) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชมอาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) และ ถือ ว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทั่งจวบจนสมัยนี้อาคารนี้ก็ยังใช้ เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมืองสามารถช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกได้ที่นี่ อิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัดฝากคนที่บ้าน ณ ห้างสรรพสินค้าและ สัมผัสไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก   LENART HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด คราคูฟ -- ซาโกปาเน่
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) จัดเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเลอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองนี้นับล้านๆ จากนั้นนำท่านชมธรรมชาติทิวทั ศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้า หุบเขาและปราสาทโบราณโดยการ ล่องแพไม้ที่แม่น้าดูนาเจค Dunajec Rafting แม่นํ้าแห่งนี้ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีรายชื่อติดอยู่ในมรดกโลกของสถาบันยูเนสโกอีกด้วย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินเที่ยวชมเมืองซาโกปาเน่ ซาโกปาเน่ตั้งอยู่ในใจกลางประเทศโปแลนด์ ทางตอนใต้ ห่างไม่กี่ไมล์จากชายแดนประเทศสโลวัก และเป็นเมืองตาก อากาศในภูเขาตาตราที่คับคั่งไปด้วยนักสกีในช่วงฤดูหนาวและนักเดินป่า และนักปีนเขาตลอดทั้งปี ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 คาบเกี่ยวช่วงต้น ศตวรรษที่ 19 ซาโกปาเนได้กลายเป็นเมืองอารยธรรมศิลปะที่โดดเด่นที่สุด ในประเทศโปแลนด์ ถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สิ้นสุดลงเนื่องจากอิทธิพล ของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังคงมีอิทธิพล วัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ด้วยบ้านไม้ที่สวยงาม อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนคนเดิน
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Centrum Kongresowe PLUS Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่แปด ซาโกปาเน่ -- คราคูฟ –– ค่ายออสวิซึม
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนนี้เอง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาทาทร่าแบบ พาโนราม่างดงามเหนือคำบรรยาย นำท่านเดินทางสู่เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (128 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ผ่านชมความงามละเงียบสงบของย่านชนบทแห่งประเทศโปแลนด์
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันออสวิทซ์ (Schwitz Concentration Camp) ซึ่งปัจจุบันดูแลโดยรัฐบาลของโปแลนด์ เริ่มจากเยอรมันเข้ายึด โปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 ความต้องการจะหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานที่คุมขัง นักโทษการเมืองจึงได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ่มต้นใช้ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีนํ้าหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบนํ้า ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้นๆ ที่ถ่ายทำโดยทหารรัสเซีย เมื่อครั่งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานที่นี้มีคนตายกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว .....ได้เวลาเดินทางกลับคราคูฟ
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   LENART HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่เก้า คราคูฟ -- พระราชวังหลวง - มหาวิหารวาเวล – กรุงเทพฯ
 

รับ    ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นเขาวาเวล (The Wawel) ชมมหาวิหารวาเวล Wawel Cathedral สร้างระหว่างปี ค.ศ.1320-1364 บนพื้นที่ของโบสถ์โรมันในศตวรรษที่ 11 มหาวิหารดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษก และสุสานของ กษัตริย์โปลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลด้วยนำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง Royal Castle ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริย์ซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค เดินชมภายในพระราชวังซึ่งมีงานให้ชมหลายอย่าง อาทิ ผ้าปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีนํ้าจากศิลปินเอกของยุโรป รวมถึง Botticelli ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทั้งงานประเภทอาวุธโบราณ และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์…..นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทางไปสนามบิน
15.10 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ OS598 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.05 ช.ม.)
16.15 น.    ถึงสนามบินกรุงเวียนนา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.20 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ OS025 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช.ม.)


อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document
ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้นไป
*ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 79,900.-
*เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900.-
*ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ *มีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดท่านละ 16,900.-
*.*.*. ทางบริษัทฯไม่มีบริการสาหรับลูกค้าที่ต้องการนอนห้อง Triple (ห้องสาหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) .*.*. 25,000.-

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการในเดือนตุลาคมนี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
*ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 84,900.-
*เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 78,900.-
*ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ *มีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดท่านละ 16,900.-
*.*.*. ทางบริษัทฯไม่มีบริการสาหรับลูกค้าที่ต้องการนอนห้อง Triple (ห้องสาหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) .*.*. 29,000.-



ราคาทัวร์รวม
       
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-วอร์ซอว์-คราคูฟ-เวียนนา-กรุงเทพฯ
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแล้วหักท่านละ 2,200 บาท)
-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
-ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่านํ้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ราคาทัวร์ไม่รวม
       
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถฯ วันละ 5 ยูโร/ท่าน/วัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40 ยูโร
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวม 10 วัน คิดเป็น 20 ยูโร
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
-ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

หมายเหตุ
       
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออก ล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสาย การบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

เงื่อนไขการให้บริการ
       
การจองทัวร์
-หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาท
ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
-กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุอื่นๆ
       
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
-บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
-รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
-รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน
13
ลักษณะเหมาจ่าย
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

 




[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!