link
File Manager
Loading the player ...
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ฝรั่งเศส
 • สเปน
 • เยอรมนี
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • รัสเซีย
 • ไอซ์แลนด์
 • โปแลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • อังกฤษ
 • เบลเยี่ยม
 • สวีเดน
 • เอสโตเนีย
DKC
WDC
KVC

สแกนติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกขยาย QR CODE
ดับเบิลคลิกกลับสู่สภาพเดิม

# ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ #

     

ผู้ชำนาญเส้นทางยุโรปอย่างเเท้จริง ท่องเที่ยวดินเเดนในฝัน เก็บภาพความประทับใจสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศมหานครแห่งความโรแมนติกที่ยุโรป สนใจติดต่อสอบตาม โทรศัพท์ : 02-692-7520-3
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 
พักมงเทรอซ์ 1 คืน / เซอร์แมท 1 คืน
พักอินเทอร์ลาเคน 2 คืน / ลูเซิร์น 1 คืน / ซูริก 1 คืน
ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่น พร้อมเสริฟครบทุกมื้อ
บ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซย่านเมืองเก่า ชมหอนาฬิกา
โบสถ์MUNSTER เมืองโลซานน์ เมืองมองเทรอซ์
แมทเทอร์ฮอร์น อินเทอร์ลาเคน ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
ขึ้นยอดเขาริกิ เวเวย์ชมเมือง ปราสาทชิลยง น้ำตกไรน์
เมืองเซอร์แมท สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก
ช้อปปิ้ง HOHEWEG ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
บินตรง กรุงเทพฯ – ซูริก - กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% / รวมค่าวีซ่าครั้งแรกฟรี!
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

download
 
กำหนดการเดินทาง
6-14 ตุลาคม 2560
1-9 ธันวาคม 2560
(โทรติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ : 02-692-7520-3)


วันแรก กรุงเทพฯ – สวิตเซอร์แลนด์
 

21.00น.     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง


วันที่สอง กรุงเทพฯ – สวิตเซอร์แลนด์ – นครซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ชมหอนาฬิกา - โบสถ์ MUNSTER – เมืองโลซานน์ - เมืองมงเทรอซ์
 

00.40      ออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 970

07.35      เดินทางถึงสนามบินนครซูริค (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE)(ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำอาเร่ (AARE) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกำแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010นำท่านสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นเนื่องด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นคือ ดยุคบรดโทลด์ ที่ 5 แห่งราชวงศ์แซริงเกนตรัสว่าหากล่าสัตว์ชนิดใดได้เป็นตัวแรกจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้คือหมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เบิร์น (BAREN ภาษาเยอรมันแปลว่าหมี) สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 25ต.ค. 2552 ถือเป็นหน้าเป็นตาของเมือง เมื่อแขกต่างเมืองมาถึงเมืองนี้ ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อนเพราะสถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง บางวันผู้ดูแลนำหมีออกมาให้ชมความน่ารักในช่วงฤดูร้อนและหนาว จากนั้นนำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านขายดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปลี่ยนไปใช้ PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ MUNSTER สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า และยังมีหอคอยให้นักท่องเที่ยว เดินขึ้นบันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์น

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน เมนู CHINESE LUNCH (SOUP + 5 DISHES)

บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE)ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของ ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 เมื่อสมัย     ที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งนี้ เดินทางถึง เมืองโลซานน์นำท่าน ผ่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1540 นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เมืองโลซานน์ยังเป็นที่ตั้งของ “ศาลฎีกา” ของประเทศ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า นำท่านชม ศาลาไทย สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (DENANTOU) เขตอชชี่ (OUCHY) เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ๆ พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ประทับ พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงปี ๒๔๗๖ – ๒๔๙๔ เป็นเวลาถึง ๑๘ ปี ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรลักษณะของศาลาไทย ณ เมืองโลซาน เป็นศาลาไม้แบบจัตุรมุข มียอดมณฑป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑๖ เมตร น้ำหนัก (เฉพาะตัวศาลา) ประมาณ ๒๗,๐๐๐ กิโลกรัม ก่อสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งและไม้สัก ตามลักษณะการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ มีความเป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ประกอบด้วย งานเข้าไม้ งานจำหลักลาย งานปิดทองประดับกระจก งานเขียนลายรดน้ำ เป็นต้นเดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า “ริเวียร่า” ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ เมนู CHINESE DINNER (SOUP + 5 DISHES)

       ที่พัก EDEN PALACE AU LACหรือเทียบเท่า ระดับ:


วันที่สาม มองเทรอซ์ – เวเวย์ชมเมือง – ปราสาทชิลยง - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็นผู้นำต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิต คนหนึ่งหนีหายไป ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ที่ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ SAVOY จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจากกองทัพแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมวิวทะเลสาบ นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองTASCHหมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ TASCH **กรุณาเตรียม OVERNIGHT BAG สำหรับพักค้างคืน**เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบทูน THUNER SEE และ ทะเลสาบเบรียงซ์ BRIENZER SEE เสมือนเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าครามสดใส ของทะเลสาบ หรือจะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งในเส้นทาง FURKA-OBERALP BAHN ที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน เมนูTHAI MENU

บ่าย            จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่ง ของสวิตเซอร์แลนด์ นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก เนื่องจากต้องวิ่งผ่านภูมิประเทศตามไหล่เขา ของเทือกเขาแอลป์ ลอดอุโมงค์สะพานหุบเหวสูงกว่า 2,000 เมตร ท่านจะได้ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย ด้วยเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ จนถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจ จากประสบการณ์ในการเดินทาง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE)

ที่พัก BEST WESTERN PLUS ALPEN RESORTหรือเทียบเท่า ระดับ: 4 ดาว


วันที่สี่ เซอร์แมทซ์ – แมทเทอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเคน ชมเมือง – ช้อปปิ้ง HOHEWEG
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (MATTERHORN)ภูเขาที่มีชื่อเสียงในเทือกเขาแอลป์ (ALPS) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงปิรามิดตั้งอยู่บนพื้นที่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ และ BREUIL-CERVINIA ใน VAL TOURNANCHE ในส่วนเมืองของอิตาลี เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นี้มีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอม “ริกัวล่าร์” และ “พาราเมาท์พิคเจอร์” โดยบริษัทภาพยนตร์ พาราเม้าท์ พิคเจอร์ ของฮอลลีวู้ด ได้นำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ชัดเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน เมนู CHINESE MENU (1 SOUP + 5 DISHES)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคนเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2แห่งคือ ทะเลสาบธัน และ ทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขาอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย ให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย สัมผัสบรรยากาศใจกลางเมือง ย่านโฮอีเวก (HOHEWEG)เป็นถนนที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเคน ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์อันแสนน่ารัก และร้านค้านาฬิกาชื่อดังมากมายของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE)

 ที่พัก HOTEL KREBS INTERLAKENหรือเทียบเท่า ระดับ: 4 ดาว


วันที่ห้า ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) – อินเทอร์ลาเคน
 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH)ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) นำท่านชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง ALESTSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน เมนูLOCAL LUNCH (MENU 3 COURSE)

 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคนให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ เมนูTHAI DINNER

ที่พัก HOTEL KREBS INTERLAKENหรือเทียบเท่า ระดับ: 4 ดาว


วันที่หก เมืองลูเซิร์น – ขึ้นเขาริกิ - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก
 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านขึ้นยอดเขาริกิ (MT.RIGI)ราชินีแห่งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) นำท่านเดินทางโดยรถไฟฟันเฟื่อง เพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาริกิซึ่งมีความสูง 6,OOO ฟุต หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง MT. RIGI KLUM เขาริกิ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ภูเขาริกิตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานที่แห่งนี้นำท่านเดินทางไปภูเขาริกิ โดยรถไฟฟันเฟืองระว่างทาง คุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า ซึ่งได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1871 พอถึงเขายอดคุณสามารถ เดินตามทางเดินริมหน้าผา หรือเดินป่าชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังมีร้านอาหารให้ คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมวิวให้คุณได้ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน เมนูTHAI MENU

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THE ROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (CHAPEL BRIDGE) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 600ปี ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่ จากนั้นนำท่านชมรูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ เมนู LOCAL DINNER – MENU 3 COURSE

ที่พัก AMERON HOTEL FLORA LUZER หรือเทียบเท่า ระดับ: 4 ดาว


วันที่เจ็ด เมืองลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – เมืองซูริค – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (RHEIN FALL)เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆ ชื่อ NEUHAUSEN AM RHEINFALL กับ เมือง LAUFEN-UHWIESENใกล้ ๆ เมือง SCHAFFHAUSEN ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยิ่งใหญ่ และ สวยที่สุดของสวิสเซอแลนด์

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน เมนู CHINESE MENU (1 SOUP + 5 DISHE

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รู้จักกันทั่วโลกให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่น ถ่ายภาพซื้อสินค้าแบรนด์สวิสเซอร์แลนด์มากมายที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (BAHNHOFSTRASSE)เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้า อัญมณี ร้านเครื่องประดับร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ เมนู LOCAL DINNER (MENU 3 COURSE)                                                                

ที่พัก HOLIDAY INN ZURICH MESSEหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่แปด เมืองลูเซิร์น - ซูริค – กรุงเทพฯ
 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

13.30        บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 971


วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

05.30        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document

เดือน

วันที่

ราคาท่านละ

ตุลาคม 60

6-14  ตุลาคม

115,900.-

ธันวาคม 60

1-9 ธันวาคม

115,900.-

 

อัตราค่าบริการ / ท่านละ

ตุลาคม - ธันวาคม

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

115,900 -.

เด็กอายุ 2 - 11 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

115,900 -.

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

109,900 -.

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

25,900.-

 ราคาทัวร์รวม
       
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาทัวร์ไม่รวม
       
-ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-ค่าทิปพนักงานขับรถ (2-4 ยูโร / คน / วัน)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
-ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

หมายเหตุ
       
ชำระค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการให้บริการ
       
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)

หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!