link
File Manager
Loading the player ...
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ฝรั่งเศส
 • สเปน
 • เยอรมนี
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • รัสเซีย
 • ไอซ์แลนด์
 • โปแลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • อังกฤษ
 • เบลเยี่ยม
 • สวีเดน
 • เอสโตเนีย
DKC
WDC
KVC

สแกนติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกขยาย QR CODE
ดับเบิลคลิกกลับสู่สภาพเดิม

# ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ #

     

ผู้ชำนาญเส้นทางยุโรปอย่างเเท้จริง ท่องเที่ยวดินเเดนในฝัน เก็บภาพความประทับใจสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศมหานครแห่งความโรแมนติกที่ยุโรป สนใจติดต่อสอบตาม โทรศัพท์ : 02-692-7520-3
ทัวร์เยอรมนี
 
บริการท่านด้วยอาหารร้านพิเศษ และเมนูสุดดีลักซ์
เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ โบสถ์แมทเธียส นาฬิกาดาราศาสตร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ปราสาทบราติสลาวา สะพานชาร์ลส์
ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทกรุงปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส
ช็อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน ถนนคาร์ตเนอร์ OLD TOWN
บินตรง กรุงเทพ-มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20-28 ธันวาคม 2560
(โทรติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ : 02-692-7520-3)


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 

21.00น.     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู2 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย แอร์เวย์โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง


วันที่สอง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 

00.50น.     บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

(มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

06.45น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา(HOHENSCHWANGAU VILLAGE)ชมบรรยากาศของหมู่บ้านและประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร, ห้องทรงงาน,ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ที่ล้วนแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แม้แต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ได้แก่ นอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF)และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF HERRENCHIEMSEE) ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA BRIDGE) (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท (POLLET)จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE)นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE), ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ GLOCKENSPIELใจกลางเมืองเก่าซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาออกมาเต้นระบำโดยประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00น.และ 17.00น.ของทุกวัน จากนั้นนำท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์(HOFBRÄUHAUS)ตั้งอยู่ที่จัตุรัสพลาตเซิลในตัวเมืองมิวนิก ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า 400 ปีจึงกลายเป็นตำนานของโรงเบียร์เยอรมันแท้ๆ ที่โรงเบียร์แห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เค้ากับเบียร์รสชาตินุ่มลิ้น อีกทั้งที่นี้ยังมีการจัดงานประจำปีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมัน อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากช่วงรัชสมัยของกษัตริย์โจเซฟที่ 1 พระองค์ได้จัดงานขึ้นเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 1810 จนต่อมาได้กลายเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดต่อเนื่องมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจำปีอันโด่งดังไปทั่วโลก (เทศกาลเบียร์เยอรมัน OKTOBERFSTเริ่มจัดตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี) HOFBRÄUHAUS นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับของมิวนิค และเป็นของกำนัลแบบบาวาเรี่ยนที่มอบบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ที่มาเยี่ยมเยียนจากทั่วทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสรรหาความแปลกใหม่ เเละอยากลิ้มลองวัฒนธรรมการดื่มเบียร์แบบมิวนิคแล้วหละก็ ไม่ควรพลาดที่จะลองชิมเบียร์ตัวนี้สักครั้งในชีวิต 

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง เมนู SAUSAGE+BEER 1แก้ว / ท่าน

นำท่านเดินสู่ที่พักLEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT)เมืองเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง// เมนู ปลาเทร้า

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA((290 กิโลเมตร( นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียนนำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869,พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องแก้ว สวาร็อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พักNH DANUBE CITYหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์(SCHLOSS SCHÖNBRUNN)ของพระนางมาเรียเทเรซ่า แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลา ที่ประทับได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”จากนั้นนำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นำท่านเข้าชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION)นำท่านเข้าชมป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ)

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ + ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

เมนู อาหารพื้นเมือง

กิจกรรมพิเศษ ท่านสามารถนำรูปถ่ายที่ท่านชอบ

สกรีนลงบนขวดไวน์เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ (ขวดละ 12ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเดินทางสู่ที่พักMERCURE BUDAPEST BUDAหรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว


วันที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY)(200กิโลเมตร)เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมบริเวณภายนอกปราสาทพร้อมบันทึกภาพจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิ 4 เมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เข้าสู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (280 กิโลเมตร)เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูป ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE)ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน้ำสุดชิวตามอัธยาศัย

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOVหรือเทียบเท่า4*


วันที่หก กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (170 กิโลเมตร) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL)วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE)ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ อิสระเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ OLD TOWN SQUAREหรือจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (STARA MESTO SQUARE) บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK)ที่สวยงามและจะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง + เป็ด

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL DUOหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY)(130กิโลเมตร) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (VRIDLO) และยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ ท่านสามารถทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับถ้วยชามเฉพาะพิเศษทำจากพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำได้ในเมืองนี้เท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซีย เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากได้

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง// เมนู ขาหมูทอด

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มิวนิก (MUNICH)(315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พักLEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4


วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

13.35น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
 

06.10 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       

width="219">

วันที่ 20-28 ธันวาคม 60 ท่านละ

=79,900.- บาทราคาทัวร์รวม
       
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาทัวร์ไม่รวม
       
-ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-ค่าทิปพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วัน)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
-ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

หมายเหตุ
       
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)

เงื่อนไขการให้บริการ
       
ชำระค่ามัดจำท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!